Iäkkäiden jäsenten jäsenmaksut

Oulun Kokoomusnaiset ry

Jäsenmaksu pois pitkään jäseninä olleilta iäkkäiltä jäseniltä

Kansallinen Kokoomus ry:n jäsenistöön kuuluu myös ikääntyviä jäseniä. Osa heistä on ollut puolueen jäseninä ja hoitanut jäsenmaksuvelvoitteensa jo vuosikymmenien ajan. Heidän kuntonsa heiketessä siinä määrin, etteivät he enää itse hoida raha-asioitaan, voi jäsenyys kuitenkin katketa, kun heidän raha-asioitaan hoitavat henkilöt eivät tiedosta jäsenyyden merkitystä heille. Myös taloudelliset syyt voivat saada ikääntyvän jäsenen valitsemaan pelkän senioriyhdistyksen jäsenyyden sen sijaan, että hän jatkaisi jäsenenä myös aiemmassa yhdistyksessään. Yhdistykset menettävät näin valtavan määrän yhdistystoimintaan liittyvää tietotaitoa.

Myös yhdistyksillä on oma historiansa ja niiden toiminta on historiallisen kehityksen tulosta. Juurien tuntemisessa ja historiatiedon hyödyntämisessä toiminnan suunnittelussa on seniorijäsenillä oma tärkeä roolinsa.  Vaikka toimintamuodot ja ajanvaatimukset muuttuvat, on tärkeää peilata niitä suhteessa historiaan. Siksi onkin tärkeää, että ikääntyvät jäsenet pysyvät mukana yhdistysten toiminnassa.

Edellä olevan perusteella Oulun Kokoomusnaiset ry. esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaisi puoluehallitusta ryhtymään toimenpiteisiin puolueen sääntöjen muuttamiseksi niin, että

  • puolueen jäsenmaksua ei peritä pitkään jäseninä olleilta iäkkäiltä jäseniltä seuraavien ehtojen täyttyessä
  • yhdistys anoo iäkkään jäsenensä jäsenmaksun poistoa puoluehallitukselta
  • jäsenmaksusta vapautettava jäsen on iältään vähintään 80-vuotias ja/tai jäsenmaksusta vapauttaminen on ikääntyvän jäsenen terveydentila tai muut syyt huomioiden perusteltua
  • jäsenmaksusta vapautettava on maksanut jäsenmaksunsa puolueelle vähintään 25 vuoden ajan 
  • jäsenmaksusta vapautettava on osallistunut aktiivisesti poliittiseen toimintaan omassa yhdistyksessä, piirissä ja/tai valtakunnan tasolla
  • jäsenmaksusta vapautetut eivät kasvata yhdistyksen paikallis-, piiri- ja valtakunnantason kokouksien edustusoikeutta

Puoluehallitus:
Puoluehallitus yhtyy aloitteen tekijöiden käsitykseen siitä, että historian tunteminen niin yhdistyksen kuin puolueenkin toiminnasta on arvokasta ja vaalittavaa. Hiljaisen tiedon ja organisaatiokulttuurin parhaiden puolien välittyminen uusille sukupolville on tärkeää.


Puolueen sääntöjen 6§:n mukaan ” Puoluevaltuuston syyskokous vahvistaa seuraavaa kalenterivuotta varten jokaiselta varsinaisen jäsenen henkilöjäseneltä ja kannattajajäseneltä kannettavan jäsenmaksun määrän. Puoluevaltuusto voi määrätä alemman jäsenmaksun varsinaisen jäsenen henkilöjäsenelle silloin kun samaan talouteen kuuluu useampi varsinaisen jäsenen henkilöjäsen. Puoluevaltuusto voi määrätä alemman jäsenmaksun tai vapauttaa jäsenmaksuvelvollisuudesta varsinaisen jäsenen henkilöjäsenen nuoren iän, opiskelun tai muun erityisen syyn perusteella.

Puolue perii jäsenmaksun suoraan varsinaisten jäsenten henkilöjäseniltä. Puolueen jäsenmaksun yhteydessä kerätään puolueen varsinaisen jäsenen henkilöjäseneltä myös varsinaisen jäsenen henkilöjäseniltään kantamat jäsenmaksut, jotka puolue tilittää varsinaiselle jäsenelle puoluehallituksen vahvistaman aikataulun mukaisesti. Varsinaisen jäsenen edustusoikeus ja äänivalta määräytyy sen edellisenä vuonna jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöjäsenten lukumäärän mukaan. Jäsenmaksuvelvollisuutensa laiminlyöneillä varsinaisten jäsenten henkilöjäsenillä ei ole oikeutta puolueen antamiin jäsenetuihin.”


Edellä kerrotun mukaisesti jäsenmaksun suuruuden ja siitä mahdollisesti annettavien alennusten määrääminen kuuluu puolueen sääntöjen mukaan puoluevaltuustolle. Se arvioi vuosittain jäsenmaksun suuruutta ja sitä, ovatko siitä mahdolliset alennukset mahdollisia ja tarkoituksenmukaisia.


Puolueen paikallisyhdistysten mallisääntöjen mukaan ”Jokainen varsinainen jäsen ja kannattajajäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuna sen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous seuraavaa kalenterivuotta varten vahvistaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua yhdistykselle. Yhdistys on kuitenkin velvollinen maksamaan puolueelle ja piirille jäsenmaksun heidänkin osaltaan.”


Näin ollen jäsenensä ja näiden ansiot parhaiten tuntevilla paikallisyhdistyksillä on jo nyt oikeus myöntää alennus omasta jäsenmaksuosuudestaan niille, joille se oikeaksi katsoo. Paikallisyhdistyksen säännöt sallivat jo nyt myös kannattajajäsenyyden.


Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hylkäisi aloitteen.