Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Oulun Kokoomusnaiset ry

TUOMIO LAPSEEN KOHDISTUNEESTA SEKSUAALIRIKOKSESTA PYSYVÄSTI NÄHTÄVILLE RIKOSREKISTERIIN JA RIKOSTAUSTAOTTEESEEN

Merkintä lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta poistuu useissa tapauksissa rikosrekisteristä ja rikostaustaotteesta viiden vuoden kuluttua tuomion antamisesta.

Henkilöä koskevat tiedot poistetaan rikosrekisteristä eri ajankohtina rangaistuksen ankaruuden mukaan. Sama käytäntö koskee rikostaustaotetta, joka on lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava dokumentti.

Lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen syyllistynyt tekijä saa usein rikoksestaan tuomioksi ehdollista vankeutta. Tällöin merkintä teosta on nähtävissä rikosrekisterissä ja rikostaustaotteessa vain viiden vuoden ajan tuomion antopäivästä lähtien. Jos henkilö on saanut rikoksestaan enintään kahden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen, merkintä poistuu kymmenen vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antopäivästä.

Henkilö, joka on syyllistynyt lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen, voi palata työskentelemään lasten pariin jopa viiden vuoden kuluttua tuomion saamisesta. Rikosrekisteri ja rikostaustaote näyttävät puhtailta. Todellisuudessa henkilö voi uudessa ympäristössä salata menneisyytensä ja uusia rikoksensa.

Lapseen kohdistuva seksuaalirikos on niin vakava rikos, ettei siihen syyllistyneelle pidä antaa mahdollisuutta palata työskentelemään lasten parissa. Yhteiskunnassamme lasten turvallisuutta ja oikeuksia on pidettävä ensisijaisina.


Oulun Kokoomusnaiset esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous

velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan lainsäädännön muuttamiseksi siten, että rikosrekisterissä ja rikostaustaotteessa säilytetään pysyvästi merkinnät lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta.

 

Puoluehallitus:

Oulun Kokoomusnaiset esittävät aloitteessaan, että tuomio lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta jäisi pysyvästi nähtäville rikosrekisteriin ja rikostaustaotteeseen. Aloitteentekijöiden huolena on se, että merkintä lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta poistuu useissa tapauksissa rikosrekisteristä ja rikostaustaotteesta viiden vuoden kuluttua tuomion antamisesta. Henkilö, joka on syyllistynyt lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen, voi palata työskentelemään lasten pariin jopa viiden vuoden kuluttua tuomion saamisesta, koska rikosrekisteri ja rikostaustaote näyttävät puhtailta.

Voimassaolevan rikosrekisterilain mukaan rikosrekisterin tarkoituksena on, että siihen kerätään, talletetaan ja siitä luovutetaan tietoja, jotka tarvitaan rikosoikeudellisten seuraamusten määräämistä ja täytäntöönpanoa varten. Rikosrekisterin tietoja voidaan luovuttaa käytettäväksi myös henkilön luotettavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämisessä ja arvioinnissa.

Rikosrekisterilain mukaan rikosrekisteristä poistetaan tieto ehdollisesta vankeudesta, ehdollisen vankeuden ohessa tuomitusta sakosta, yhdyskuntapalvelusta tai valvonnasta, nuorisorangaistuksesta, nuorisorangaistuksen sijasta tuomitusta sakosta, viraltapanosta ja yhteisösakosta viiden vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä.

Ehdottomasta, enintään kahden vuoden vankeusrangaistuksesta, valvontarangaistuksesta ja yhdyskuntapalvelusta tiedot poistetaan kymmenen vuoden kuluttua lainvoimaisen tuomion antamispäivästä. Ehdottomasta, yli kahden ja enintään viiden vuoden vankeusrangaistuksesta tiedot poistetaan kahdenkymmenen vuoden kuluttua.

Rikosrekisteristä poistetaan tietoja rangaistuksen kovuuden mukaan. Mitä vakavampi rikos, sitä pidempään merkintä näkyy rikosrekisterissä. Merkintöjen poistaminen ei riipu tällä hetkellä rikoksen laadusta, vaan rangaistuksen ankaruudesta.

Oulun Kokoomusnaiset esittävät, että lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen kohdalla tehtäisiin poikkeus ja merkintä rikosrekisterissä jäisi pysyväksi, jotta rikokseen syyllistyneen tausta kyetään vaivattomasti selvittämään, mikäli henkilö hakeutuu lapsiin liittyviin tehtäviin.

Puoluehallitus jakaa aloitteentekijöiden huolen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten estämisestä ja

seksuaalirikollisten taustojen selvittämisestä. Puoluehallitus on samaa mieltä aloitteentekijöiden kanssa siitä, että lapseen kohdistuva seksuaalirikos on niin vakava teko, ettei siihen syyllistyneelle pidä antaa mahdollisuutta palata työskentelemään lasten parissa.

Puoluehallitus katsoo kuitenkin, että rikosrekisterin nykyisiä periaatteita ei tulisi muuttaa pelkästään

lapseen kohdistuvien seksuaalirikosten osalta. Puoluehallitus pitää tarpeellisena, että selvitetään muut tehokkaat keinot, joilla seksuaalirikollisten taustat voidaan varmentaa ja tätä kautta estää näiden henkilöiden pääsy tehtäviin, joissa ollaan lasten kanssa tekemisissä.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous toteaisi vastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta.