Asiakkaan ääni kuuluviin sosiaali- ja terveryspalveluissa

Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokous 2011

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen Naisten Piiri ry

Aloitteen valmisteli Oulun Kokoomusnaisia piirihallituksessa edustava Anna-Liisa Lämsä

 

 Tutkimusten sekä kehittämishankkeissa ja käytännön työssä saatujen kokemusten mukaan asiakkaan osallisuus omassa asiassaan edistää erilaisissa ongelmatilanteissa selviytymistä. Esimerkiksi lastensuojelussa parhaiten selviytyivät usean vuoden seurantajaksolla ne perheet, joiden oma rooli tarvittavan palvelun määrittämisessä oli aktiivinen. Vastaavia tuloksia on saatu useissa mielenterveystyön kehittämishankkeissa. Se, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tietävät asiakkaan puolesta, mitä hän tarvitsee ja mikä on hänen tilanteessaan paras ratkaisu, sen sijaan lisää asiakkaan riippuvuutta hyvinvointipalveluista. Omalta osaltaan tilanteeseen vaikuttaa myös palvelujärjestelmän pirstaleisuus. Asiakkaan on usein vaikea löytää oikea avuntarjoaja tai hän joutuu hakemaan eri palveluja eri luukuilta. Pahimmassa tapauksessa eri auttamisorganisaatioiden tavoitteet ja tukitoimenpiteet voivat olla myös keskenään ristiriitaisia ja estää näin asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä. Asiakkaan osallisuuden ohella selviytymistä edistää palvelujen kokonaisvaltaisuus, se ettei asiakas, jonka elämä on kenties jo muutoinkin sirpaleinen, joudu sukkuloimaan myös pirstaleisessa palvelukentässä. Asiakas haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. On myös Kokoomuksen arvojen mukaista, että asiakas on aktiivinen ja vastuullinen toimija omassa asiassaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden osallisuuden edistämisen eteen on tehty työtä jo edellisellä hallituskaudella mm. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipolitiikkaohjelman 2007–2011 sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelman Kaste 2008–2011 puitteissa. Ohjelmissa asetettuja tavoitteita ei ole kuitenkaan kaikin osin saavutettu ja myös muutoin on vielä tehtävää. Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen on otettava tavoitteeksi hyvinvoinnin politiikka- ja kehittämisohjelmissa myös nykyisellä hallituskaudella. On syytä kiinnittää huomiota erityisesti asetettavien tavoitteiden ja toimenpiteiden konkretisointiin pohtimalla, miten tavoitteiden saavuttamista voidaan edistää esimerkiksi järjestelmää tai toimintaohjeita kehittämällä. 

Kokoomuksen ministeriryhmästä sekä kokoomuslaisten kansanedustajien ja muiden Kokoomuslaisten joukosta löytyy hyvinvointipolitiikkaan perehtyneitä naisia, joiden tietämystä voidaan hyödyntää politiikka- ja kehittämisohjelmien laadinnassa sekä niihin liittyvien toimenpiteiden konkretisoinnissa.

Edellä todetun perusteella Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen Naisten Piiri ry esittää, että hyväksyessään aloitteen edustajakokous

velvoittaa Kokoomuksen Naisten Liittoa osallistumaan aktiivisesti hyvinvoinnin politiikka- ja kehittämisohjelmien laadintaan sekä tekemään aloitteita niihin liittyviksi toimenpiteiksi asiakkaan osallisuuden ja aktiivisen roolin omassa asiassaan vahvistamiseksi.   

Aloite hyväksyttiin Kokoomuksen Naisten liiton edustajakokouksessa 12.-13.11.2011.