Työpankkitoiminta vakinaistettava ja työpankit levitettävä koko maahan

Aloite nro 92
Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestö ry


Työpankit ovat henkilöstövuokrausta harjoittavia sosiaalisia yrityksiä, joiden palkkalistoilla olevista henkilöistä vähintään 30 prosenttia on heikossa työmarkkina-
asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä tai vailla ammatillista koulutusta olevia nuoria. Kataisen hallitusohjelmassa ja vuonna 2013
aloitetussa työpankkikokeilun toisessa vaiheessa asetettiin tavoitteeksi työpankkien levittäminen koko maahan. Tätä tavoitetta ei ole saavutettu. Tavoitteesta
ei silti ole syytä luopua.


Työpankkikokeilussa (2009–2012) ja kokeilun toisessa vaiheessa (2013–2015) on saavutettu hyviä tuloksia. Työpankki oli vuosina 2010–2011 toteutetussa
11 EU-maan vertailussa vahvin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden osallisuuden edistämisen hyvä käytänne (Eurofound 2012). Työpankkien määrä on kasvanut kokeilun toisen vaiheen aikana neljästä kolmeentoista. Vuonna 2015 työpankit työllistivät 1662 henkilöä, joista yli 55 % oli heikossa työmarkkina-
asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä tai vailla ammatillista koulutusta olevia nuoria. Heidän työllistämisensä säästävä nettovaikutus
julkiseen talouteen oli työpankkien kustannusten vähentämisen jälkeen 10,5 miljoonaa euroa.


Valtiovarainministeriön laskelmien perusteella rakenteellisen työttömyyden alentaminen yhdellä prosenttiyksiköllä vahvistaa julkisen talouden tasapainon
ja bruttokansantuotteen suhdetta 0,3 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 600 miljoonaa euroa (VM 29.11.2013). Työpankkitoiminnan vakinaistaminen
ja työpankkien määrän nostaminen sataan mahdollistaisi 10 000 heikossa työmarkkina-asemassa olevan työttömän työllistämisen. Tämä tuottaisi julkiselle taloudelle 185 miljoonan euron säästöt vuodessa. Kun työpankkien vuosittaiset kustannukset olisivat noin 35 miljoonaa euroa, nettosäästö olisi 150 miljoonaa
euroa. Vastuun pitkäaikaistyöttömistä siirryttyä yhä enemmän kunnille myös kunnissa odotetaan työpankeista ratkaisua työllisyyden edistämiseen.

Työpankkikokeilu jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana vuoden 2016 ajan. Vuoden aikana toimintaa kehitetään ja arvioidaan osana hallituksen
työvoimahallinnon uudistamiseen liittyvää kärkihanketta.

Edellä todetun perusteella Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestö esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa kokoomuksen puoluehallitusta ja kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että työpankkitoiminnan jatkuminen varmistetaan vakinaistamalla toiminta skeä selvittämällä, mitkä tekijät ovat estäneet työpankkien leviämistä ja varmistamalla työpankkien leviäminen koko maahan poistamalla leviämisen esteitä.


Puoluehallitus:
Aloitteessaan Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestö esittää työpankkitoiminnan vakinaistamista sekä leviämisen esteiden purkamista.


Työpankkimallin tavoitteena on työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä avoimille työmarkkinoille. Tätä ennen henkilöt työskentelevät yleensä työpankkiyrityksen omassa tuotannossa.


Nykyiset 13 työpankkiyritystä työllistävät sopimusten mukaan noin 9 000 henkilöä vuonna 2016. Työllistetyistä noin 3 500 on heikossa työmarkkina-asemassa
olevia pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä tai nuoria ilman ammatillista koulutusta olevia työttömiä henkilöitä. Heidän tekemänsä työpanos on 1 900 henkilötyövuotta. Heidän työllistämisensä säästävä vaikutus julkiseen talouteen on 42,8 milj. euroa.
Työpankkien yhteenlaskettu liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa.


Työpankkitoiminta on erinomainen esimerkki siitä, miten erityisryhmien osallisuutta yhteiskunnassa voidaan lisätä. Työ on parhaita syrjäytymisen ehkäisemisen
keinoja.


Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteen.