Nuorten työllisyyden hoitaminen

Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokous

Oulun Kokoomusnaiset ry

 

Tutkijat ja muut asiantuntijat ovat arvioineet, että talouden taantuman myötä voimme menettää kokonaisen nuorisosukupolven työmarkkinoiden ulkopuolelle. Yhtenä syynä nuorten työllistymisen vaikeuksiin on ammatillisen koulutuksen puute. Kaikki nuoret eivät hakeudu tai pääse peruskoulun jälkeiseen koulutukseen tai suorita opintojaan loppuun. Osaltaan nuorten koulutusmotivaatiota heikentää epävarmuus tulevaisuudesta. Koulutuksen keskeyttäminen on yleisintä koulutusaloilla joilla on runsaasti työttömiä. Työkokemuksen puute heikentää nuorten mahdollisuuksia kilpailla työpaikoista, vaikka heillä olisikin ammatillinen koulutus. Nuoret kuuluvat puskurityövoimaan, jonka työsuhteet ovat usein osa- ja määräaikaisia. Työpaikoilla hyväksytään yleisesti myös se, että nuoret kuuluvat lyhyen työhistoriansa vuoksi ensimmäisinä irtisanottavien joukkoon, jos työnantaja joutuu vähentämään työntekijöiden määrää. Yhdestä työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävästä nuoresta yhteiskunnalle aiheutuvat kulut ovat jopa 1,2 miljoonaa euroa. Meillä ei olekaan varaa menettää yhtään nuorta koulutuksen, työmarkkinoiden ja järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle. Satsaus nuoriin on satsaus maamme tulevaisuuteen. Hyvinvointi syntyy työstä ja tämä jopa korostuu nuorten kohdalla.

Nuorisotyöllisyyden hoitaminen vaatii erityisiä toimia ja se on nostettava erityiseksi painopistealueeksi Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa sekä työllisyyteen ja hyvinvointiin liittyviä politiikkaohjelmia seuraavalle nelivuotiskaudelle laadittaessa sekä ohjelmien tavoitteita priorisoitaessa ja ohjelmien toimeenpanossa. Samassa yhteydessä on kiinnitettävä huomiota myös koulutuspolitiikkaan ja nuorten koulutustakuun toteutumiseen. Kaikkien nuorten saaminen koulutukseen ja työelämään on varmistettava eri hallinnonalojen yhteistyössä.

Kokoomuksen naiskansanedustajien ja muiden Kokoomusnaisten joukosta löytyy koulutus- ja työllisyyspolitiikkaan perehtyneitä naisia, joiden tietämystä voidaan hyödyntää Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa sekä työllisyyteen ja hyvinvointiin liittyviä politiikkaohjelmia laadittaessa sekä niiden tavoitteiden konkretisoinnissa ja toimeenpanossa.

Edellä todetun perusteella Oulun Kokoomusnaiset ry esittää, että hyväksyessään aloitteen edustajakokous

velvoittaa Kokoomuksen Naisten Liittoa osallistumaan aktiivisesti Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman sekä työllisyyteen ja hyvinvointiin liittyvien politiikkaohjelmien laadintaan ja niiden toimeenpanoon edellä kuvattujen tavoitteiden savuttamiseksi. 

 

Aloite hyväksyttiin Kokoomuksen Naisten liiton edustajakokouksessa Seinäjoella 12.-13.11.2011.