Ikäihmiosten neuvolapalvelun vakinaistaminen ja levittäminen koko maahan

Monissa kunnissa kuntalaiset putoavat eläkeikään tultuaan ennaltaehkäisevien terveyspalvelujen ulkopuolelle. Lapsilla on lastenneuvolat, kouluikäisillä ja opis-kelijoilla koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja työikäisillä työterveyshuolto terveystarkastuksineen. Ikäihmisillä vastaavat palvelut rajoittuvat useimmissa kunnissa vanhuspalvelulain mukaisiin neuvontapalveluihin sekä riskiryhmiin kuuluville tehtäviin terveystarkastuksiin. Näistäkin jälkimmäiset ovat tarjolla vain sillä edellytyksellä että ikääntyvän kuuluminen riskiryhmään on tunnistettu. Lastenneuvolan kaltaista määräaikaista terveydentilan ja toimintakyvyn seurantaa tehdään vain harvoissa kunnissa.

Ikäihmiset ovat nykytilanteessa toisiinsa nähden eriarvoisessa asemassa asuinkunnasta riippuen. Osa kunnista järjestää ikäihmisten neuvolapalveluita niille yli 65-vuotiaille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon, palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä. Palveluun sisältyy ohjausta ja neuvontaa sekä terveys-tarkastuksia ja terveydentilaan ja lääkehoitoon liittyviä kartoituksia. Terveydenhoitajan puheilla voi käydä ikäihmistenneuvolassa maksutta ilman, että kokee itsensä sairaaksi.

Ikäihmistenneuvolan ideana on toimia ennaltaehkäisevästi niin, että ikäihmiset voisivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan huolehtien omasta terveydestään ja toimintakyvystään. Saatujen kokemusten mukaan tässä on onnistuttu. Terveystarkastuksissa paljastuu usein piilossa olevia ja jatkotoimenpiteitä edellyttäviä ongelmia, joiden varhaisella toteamisella vähennetään tulevia sairaanhoitokuluja. Neuvolan avulla voidaan vähentää myös lääkärikäyntejä, joi-den syynä ovat pikemminkin ikäihmisen yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteet kuin lääkärin hoitoa edellyttävä sairaus. Painopisteen siirto sairaanhoidosta terveydenhoitoon on myös sote-uudistuksen linjausten mukaista.
Ikäihmisten neuvolatoiminta on yhteiskunnalle kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Sen avulla voidaan vähentää yhteiskunnalle muutoin koituvia sairaanhoidon ja laitoshoidon kustannuksia. Neuvolatoiminta ei myöskään edellytä laajoja uusia investointeja, vaan pikemminkin olemassa olevien resurssien käytön ja työnjaon kehittämistä. On aina halvempaa hoitaa terveyttä kuin sairautta.


Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa Kokoomuksen eduskunta- ja ministeriryhmää ryhtymään toimenpiteisiin ikäihmisten neuvolatoiminnan vakiinnuttamiseksi ja levittämiseksi koko maahan ja sen huomioimiseksi sote-uudistuksessa.


Puoluehallitus: Puoluehallitus kiittää Oulun Kokoomusnaisia aloitteesta ja toteaa vastauksenaan seuraavaa.

Keskeinen hyvinvointipolitiikan tavoite on sosioekonomisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä tasa-arvoisten palvelujen turvaaminen eri väestöryhmille. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen avulla puututaan tähän. Ihmisten tärkeimmät lähi-palvelut turvataan ja palvelujen tarjoamistavat monipuolistuvat.
Koko uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä kannustaa toimimaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Asiakkaan terveydestä huolehditaan kokonaisvaltaisesti ja ennaltaehkäisten. Asiakas saa nykyistä nopeammin apua ja pääsee nope-ammin myös terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolle.
Palveluja voidaan tuoda enemmän myös kotiin ja tarjota sähköisiä ja liikkuvia palveluja. Ihmiset saavat nykyistä yhdenvertaisempia ja laadukkaampia palveluja. Tarkoitus on ottaa parhaat toimintatavat ja hyvät innovaatiot käyttöön ympäri Suomea sekä kehitetään uusia palvelumalleja. Maakunnallisilla toimeenpanoilla on ratkaiseva rooli ja sen onnistumisessa oleellista on mm. väestöllisten erityistarpeiden huomiointi.
Kuten aloitteen jättäjät kirjoittavat, neuvolan avulla voidaan vähentää lääkärikäyntejä. Painopisteen siirto sairaanhoidosta terveydenhoitoon sote-uudistuksen linjausten mukainen.
Ikäihmistenkin palvelut uudistuvat sote-uudistuksen myötä. Tavoitteena on tukea ihmisten toimintakykyä ja lisätä vapautta valita itselle sopivimmat palvelut. Ihmisille tarjotaan ajoissa ja helposti matalan kynnyksen palveluja sekä edistetään ikäihmisten toimintakykyä. Sosiaali- ja terveys- eli sotekeskuksesta asiakas saa perustason terveyspalveluja mukaan lukien hoitajapalveluja. Esimerkiksi asiakasmaksuilla voidaan ohjata palvelujen käyttäjiä, jolloin matalan kynnyksen ennalta ehkäisevien ja neuvovien hoitajavastaanotto-jen käyttöä voidaan pyrkiä lisäämään.
Myös terveysneuvonta kuuluu suoran valinnan palveluiden valikoimaan. Siihen sisältyy ennaltaehkäisevä ja vuorovaikutteinen toiminta terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Kuten terveydenhuoltolaissa säädetään, terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä myös työterveyshuollon ulkopuolelle jääville.
Ikäihmisten lisäksi esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät voidaan nähdä ryhmänä, jolle tulisi kohdistaa erityisiä ennaltaehkäiseviä palveluita, sillä sairastavuus on keskimääräistä korkeampaa kuin työllisillä. Koska maakunnilla on uudistuksen myötä kokonaisvaltaisempi vastuu asukkaidensa terveydestä ja myös maakuntakohtainen rahoitusmalli kannustaa aikaiseen puuttumiseen, syntyy kannusteet myös aloitteen jättäjien esille tuoman käytännön soveltamiseen.
Sote-uudistuksen pyrkimyksenä on luoda dynaaminen toimintaympäristö, joka kannustaa eri toimijoita innovatiivisuuteen ja palvelujen jatkuvaan kehittämiseen maakunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Oikea-aikaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen varmistaminen erilaisissa elämäntilanteissa on tärkeä osa uudistusta, mukaan lukien ikäihmisten palvelut.
Puoluehallitus esittää, että puoluekokous toteaisi aloitevastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta.