Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisen edistäminen

Kokoomuksen puoluekokous 2012

Aloite nro 90

Oulun Kokoomusnaiset ry.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on yksi Kataisen hallitusohjelman (22.6.2011) kärkitavoitteista. Nuorten yhteiskuntatakuu on puolestaan yksi keskeisistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi käytettävistä keinoista. Hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2013 alussa toimeenpantava nuorten yhteiskuntatakuu toteutetaan niin, että jokaisella alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä.

Nuorten mahdollisuudet päästä toisen asteen koulutukseen ja työllisyystilanne vaihtelevat alueittain. Vuoden 2012 yhteishaussa Oulun seudun ammattiopistoon ensisijaisesti hakeneita oli 2,2 hakijaa/ aloituspaikka. Oulun kaupunki tarjoaa ilman toisen asteen koulutuksen paikkaa jääville paikan peruskoulun lisäopetuksessa. Tällä keinoin ongelmaa kuitenkin vain siirretään tulevaisuuteen vailla toisen koulutusta olevien nuorten määrän kasvaessa vuosi toisensa jälkeen. Oulun seudulla myös nuorten työttömyysaste (yli 19 %) on valtakunnallisesti verrattuna korkea. Ammatillinen koulutus vaikuttaa positiivisesti nuorten työllistymismahdollisuuksiin. Negatiivisten keskeyttämisten määrä Oulun seudun ammattiopistossa on pieni (< 4 %), koulutuksen läpäisyaste hyvä (yli 62 % kolmessa vuodessa) ja tutkinnon suorittaneista yli 90 prosenttia sijoittuu työmarkkinoille tai jatko-opintoihin. Nuorisoikäluokkien koko Oulun seudulla kasvaa myös tulevina vuosina vuoden 2013 alusta tehtävän monikuntaliitoksen myötä perustettavan Uuden Oulun ollessa keski-iältään Suomen nuorin kunta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkastelee koko Pohjois-Suomea yhtenä koulutusalueena ja jakaa koulutuksen aloituspaikat sen mukaan. Käytännössä tämä merkitsee sitä, ettei Oulun seudun ammatillisen koulutuksen aloituspaikkapulaan ei ole odotettavissa helpotusta. On kuitenkin epärealistista odottaa, että monet Oulun seudun ammattiopistoon hakeneista ja vaille koulutuspaikkaa jääneistä, hakeutuisivat muihin Pohjois-Suomen ammatillisiin oppilaitoksiin. Vaille koulutuspaikkaa jääneiden sijoittaminen peruskoulun lisäopetusluokille, nuorten työpajoille ja työharjoitteluun saa tilastot näyttämään paremmilta. Mikäli ratkaisu ei ole yksittäisen nuoren kohdalla tarkoituksen mukainen ja edistä hänen tilannettaan, on siinä kyse ennen muuta nuorten säilyttämisestä heidän jäädessä edelleen vaille toisen asteen koulutusta. Oulun seudun tilanne on esimerkki siitä, miten vallitseva tilanne on ristiriidassa hallitusohjelman sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteiden kanssa ja hankaloittaa myös nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista. Vastaavia ongelmia nuorten yhteiskuntatakuun paikallisessa toteutumisessa on todennäköisesti myös muualla maassa.

Edellä olevan perusteella Oulun Kokoomusnaiset ry. esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous

velvoittaa puoluehallituksen ja kehottaa Kokoomuksen eduskunta- ja ministeriryhmää ryhtymään toimenpiteisiin nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisen edistämiseksi siten, että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen jaossa huomioidaan

  • ammatillisen koulutuksen ensisijaisten hakijoiden määrä/aloituspaikka
  • nuorisoikäluokan koko ja sen kehitys pidemmällä aikavälillä myös paikallisemmin
  •  nuorten paikallinen ja alueellinen työllisyystilanne
  • koulutuksen läpäisyaste, negatiivisten keskeyttämisten määrä sekä valmistuneiden työmarkkinoille ja jatko-opintoihin sijoittuminen.