Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista on edistettävä

Aloite 22

Oulun Kokoomusnaiset ry

Opiskelijan oikeus osaamisensa tunnustamiseen on laajasti hyväksytty periaatetasolla. Tämä koulutuspolitiikan tavoite toteutuu kuitenkin käytännössä vain osittain. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) voidaan lähteä pikemmin opintojakson toteutuksesta kuin osaamisen ja opinnoille asetettujen tavoitteiden vastaavuudesta. Mikäli aiemmin suoritettujen opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muutoin hankitun osaamisen vastaavuudesta opintojen tavoitteiden kanssa ei olla varmoja, osaaminen jää usein tunnistamatta ja tunnustamatta. Tilannetta ei ainakaan helpota se, jos aiempi osaaminen on hankittu ulkomailla. Kärjistetyimmillään ajatellaan, että asian voi oppia vain nimetylle kurssille osallistumalla, vaikka kurssille osallistuminen ei ole tae osaamisesta. Ongelmallisina voidaan kokea myös tilanteet, joissa osaaminen kattaa vain osan tavoitteista. Tällöin osaaminen voi jäädä tunnustamatta, vaikka se on tunnistettu. Usein asian käsittely päättyy jo alustavaan keskusteluun opettajan kanssa, jolloin asiassa ei koskaan tehdä virallista päätöstä.

Osaamisen tunnustamisen edistämiseksi on jo tehty paljon mm. ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen osaamisperusteisuuden puitteissa. Myös lainsäädäntö on jo vuosien ajan mahdollistanut aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja sisällyttämisen osaksi opintoja. Tästä huolimatta on vielä paljon tehtävää, jotta osaamisen tunnustaminen toteutuisi käytännössä ja eri opiskelijat olisivat tässä asiassa keskenään tasavertaisessa asemassa. Paljon riippuu siitä, osaako opiskelija hakea osaamisen tunnustamista ja myös mitkä ovat opettajan edellytykset tunnistaa tarvittava osaaminen.

Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella voidaan vähentää päällekkäisyyttä opinnoissa, tehostaa opintojen läpäisyä ja lyhentää opiskeluaikoja. Toteutuessaan tällä on myös taloudellista merkitystä.

Edellä todetun perusteella Oulun Kokoomusnaiset ry esittää, että hyväksyessään aloitteen edustajakokous

velvoittaa Kokoomuksen Naisten Liittoa ryhtymään toimenpiteisiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämiseksi

  • aikaisemmin hankitun osaamisen selvittämiseksi, arvioimiseksi ja tunnustamiseksi on luotava järjestelmä ja menettelytavat, jotka tarjoavat yksilöille mahdollisuuden aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen. Oleellista on tavoitteiden mukainen osaaminen, ei se missä ja miten osaaminen on hankittu.
  • Mikäli opiskelijalla ei ole dokumentoitua näyttöä (esim. opinto- tai työtodistus) osaamisestaan, tulee hänelle osaamisen tunnustamatta jättämisen sijaan tarjota mahdollisuus osoittaa osaamisensa.
  • Mikäli osaaminen ei kata tavoitteita kokonaisuudessaan, tulee osaamisen tunnustamatta jättämisen sijaan lähteä siitä, mitä opiskelijan tulee tehdä, jotta suoritus voidaan hyväksyä.

Liittohallitus:
Oulun Kokoomusnaiset on kiinnittänyt huomiota tärkeään asiaan, joka todellakin parhaimmillaan nopeuttaa opintoja ja työelämään siirtymistä. Liittohallitus pitää tärkeänä mahdollistaa läpi koulutusjärjestelmän sellaisia keinoja, joilla muualta tai aiemmin hankitun osaamisen osoittaminen on mahdollista. On tärkeää huolehtia, etteivät opiskelijat joudu istumaan kursseilla, joiden sisällön he jo tosiasiallisesti osaavat. Tällä on myös vaikutusta opiskelumotivaatioon ja viihtyvyyteen.
Kuten aloitteessa todetaan, lainsäädäntö on jo pitkään mahdollistanut aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen. Niinpä erityisen tärkeää on tukea hyvien menettelytapojen jakamista osaamisen tunnustamiseksi. Erityisen tärkeää on kannustaa korkeakouluja huomioimaan asia opintojen suunnittelussa ja henkilöstön kouluttamisessa. Erityisen tärkeää on löytää helppoja ja helposti siirrettävissä olevia malleja, jolloin osaamisen tunnustamisen ja tunnustamisen käytännöt ovat laajasti yhteismitalliset eivätkä niin voimakkaasti riippuvaisia opetushenkilökunnan resursseista tai edellytyksistä tunnistaa aiemmin hankittu osaaminen.


Tärkeää on myös pitää huolta, ettei opetushenkilökunta joudu tekemään ylimääräistä työtä. Helpot ja yhteismitalliset mallit osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi ovat myös opetushenkilökunnan etu, jolloin aikaa kuluu vähemmän jokaisen tilanteen tapauskohtaiseen arviointiin. Samalla myös opiskelijalla on selvillä, millaiset tiedot ja taidot hänellä tulee olla, jotta ne täyttävät koulutukselle asetetut tavoitteet. Tärkeää on kuitenkin samalla pitää huoli siitä, ettei koulutuksen laatu laske ja opiskelijoilla on tarvittavat tiedot ja taidot valmistuttuaan.


Liittohallitus esittää, että edustajakokous
hyväksyisi aloitteen