Yrittäjyyden esteet purettava

Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestö ry:

​​​​​​​
Työttömien tai työttömyysuhan alaisten edellytyksiä ryhtyä yrittäjiksi on parannettava yrittäjyyden esteitä purkamalla.


Sivutoimisena yrittäjänä palkkatyön ohella toimineen siirtymistä päätoimiseksi yrittäjäksi vaikeuttaa se, ettei hän voi saada starttirahaa. Vaarana on myös se, että osa-aikaista yrittäjää pidetään hänen työttömäksi jäädessään yrittäjänä ja hän putoaa työttömyysturvan ulkopuolelle, vaikka osa-aikainen yritystoiminta ei takaa riittävää toimeentuloa. Sama riski on olemassa yleensäkin työttömän ryhtyessä yrittäjäksi. Erityisestitoiminnan alkuvaiheessa tulotaso jää myös päätoimisella yrittäjällä usein alhaiseksi. Tämä ei kannusta yrittäjyyteen, etenkään kun huomioidaan yritystoiminnan aloittamisesta aiheutuvat kulut. Myös yrittäjän perheenjäseniä voidaan heidän työttömiksi jäädessään pitää yrityksessä työskentelevinä ja kyseenalaistaa heidän oikeutensa työttömyysturvaan.


Kokoomuksen yhtenä päämääränä on ollut aina se, että työnteon tulee olla kannattavaa ja ennen kaikkea kannattavampaa kuin joutenolon. Kannustinloukkuja on kuitenkin edelleen eikä moni työtön uskalla ryhtyä yrittäjäksi yrittäjyyteen liittyvien taloudellisten riskien vuoksi.


Edellä todetun perusteella Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestö ry esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa kokoomuksen puoluehallitusta sekä kehottaa ministeri- ja eduskuntaryhmiä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla kannustetaan työttömiä yrittäjyyteen ja itsensä työllistämiseen jaturvataan yrittäjän alkuvaiheen tulotaso. Yrittäjiksi siirtyvillä on oltava sama mahdollisuus soviteltuun päivärahaan kuin osa-aikatyössä olevillakin, tai heidän toimeentulonsa on turvattava esimerkiksi perustulon avulla.


Puoluehallitus:
Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestö kiinnittää aloitteessaan huomion kahteen sellaiseen tekijään, jotka viime kädessä ratkaisevat, nouseeko Suomi nykyisistä talousvaikeuksistaan vai ei. Nämä tekijät ovat työ ja yrittäjyys. Kokoomuksen linja on jo pitkään ollut työn ja yrittäjyyden edistäminen erilaisin keinoin.


Tilastokeskuksen mukaan maaliskuun 2016 työttömyysaste oli 10,1. Vaikka luku onkin hieman alhaisempi vuoden takaiseen tilanteeseen nähden, luku on aivan liian korkea. Suomella ei olisi varaa tällaiseen inhimillisten voimavarojen hukkaamiseen, ja työelämän ulkopuolelle jääminen on yksilötasollakin murheellinen asia.


On välttämätöntä madaltaa kynnyksiä työttömyyden ja työn väliltä, ja yhtä tärkeää on poistaa ja madaltaa yrittäjäksi ryhtymisen esteitä. Toimenpiteitä täytyy  kohdistaa sekä työn tarjonta- että kysyntäpuolelle. Työn teettämisen kustannuksia ja palkkaamiseen liittyviä riskejä on madallettava. Myös yrittäjäksi ryhtymistä on helpotettava. Tähän kysymykseen vastaavia toimenpiteitä Kokoomus onkin ollut hallitusneuvotteluissa ja hallituksessa edistämässä.


Yrittäjyyttä voidaan edistää monenlaisin tavoin. Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestö nostaa esiin erityisesti yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturvan puutteet. Suotuisia vaikutuksia voi odottaa myös valmistelussa olevilla tai jo toteutetuilla uudistuksilla. Esimerkkejä ovat yrittäjävähennys, maksuperusteinen alv ja kotitalousvähennyksen korotus.Myös työttömyysturvan käyttäminen starttirahana on tulossa mahdolliseksi.


Aloitteessa mainittu perustulo yhtenä mahdollisena keinona yrittäjäksi ryhtyvän henkilön toimeentulon turvaamiseksi on aloitteessa esitetyssä muodossa ongelmallinen, koska jää epäselväksi, minkä tyyppistä ja tasoista perustulomallia aloitteen tekijä tarkoittaa. Kokoomuksen suhtautuminen perustuloon on ollut epäilevä, koska monet laskelmat ovat osoittaneet sen tulevan pahimmillaan erittäin kalliiksi ja aiheuttavan merkittäviä veronkorotuspaineita. Nykyisten sosiaaliturvan muotojen joustavampi käyttö ja tuloloukkujen purkaminen ovat tiukassa taloustilanteessa turvallisempi etenemistapa.


Puoluehallitus esittää, että puoluekokous toteaisi vastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta.