Oikean opintien löytämistä helpotettava

Aloite nro 136
Oulun Kokoomusnaiset ry:


Nuorilla tulee olla oikeus suorittaa opiskelemaan pääsemisen mahdollisuuksia lisääviä opintoja ilman, että he menettävät oikeutensa hakea opiskelupaikkaa uusien opiskelijoiden kiintiössä.


Nykyisellään suurin osa aloituspaikoista on varattu nuorille, joilla ei vielä ole ammattia tai opiskelupaikkaa. Näin halutaan varmistaa peruskoulun ja lukion juuri päättäneiden opiskelijoiden pääsy opiskelemaan. Muutos opiskelijavalintojen kriteereissä on tehty hyvin perustein. Päinvastaisista tavoitteistaan huolimatta se kuitenkin pitkittää monien peruskoulun tai lukion päättäneiden jatko-opintoihin
hakeutumista.


Osalla nuorista on selkeä toiveammatti. Nuori ei kuitenkaan välttämättä pääse haluamaansa opiskelupaikkaan ensimmäisellä hakukerralla. Esimerkiksi oikeustieteen, lääketieteen ja kauppatieteen pääsykokeisiin on hankala ennättää lukea riittävästi kirjoitusten jälkeen. Nuori voisi käyttää välivuoden hyväkseen suorittamalla pääsykokeisiin valmistavia opintoja. Joskus nuori voi tätä kautta löytää itselleen myös uuden toivealan. Nyt nuoret eivät uskalla lähteä opiskelemaan ”väärää” alaa, koska he menettävät sen myötä mahdollisuuden hakea toivealalleen ensikertalaisten kiintiössä.


Kohti toiveammattiaan pyrkivien ohella mahdollisuuksia vaihtaa koulutusalaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tarvitsevat myös ne nuoret, jotka eivät heti peruskoulun tai lukion jälkeen tiedä, mitä alaa he haluavat opiskelemaan.


Edellä todetun perusteella Oulun Kokoomusnaiset ry esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa kokoomuksen eduskunta- ja ministeriryhmää

  1. selvittämään mahdollisuuksia muuttaa opiskelijavalinnan kriteereitä niin, että nuori voi käyttää mahdollisen välivuoden ammattiin valmistumista nopeuttaviin tai opiskelemaan pääsyä helpottaviin opintoihin ja hän voi vaihtaa alaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.
  2. ryhtymään toimenpiteisiin, joilla lisätään nuorten tietoutta siitä, miten he voivat parantaa opiskelemaanpääsymahdollisuuksiaan ja mitä eri opiskeluvaihtoehtoja heillä on. Tämä tapahtuu kehittämällä toisen asteen opinto-ohjausta sekä lisäämällä opinto-ohjausta korkeakouluissa sekä korkeakoulujen yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa.


Puoluehallitus:
Oulun Kokoomusnaiset ry esittää aloitteessaan opiskelijavalinnan kriteereiden muuttamista sekä opinto-ohjauksen kehittämistä toisella asteella.


Puoluehallitus yhtyy aloitteen tekijöiden huoleen nuorten joustavista opintopoluista. Kokoomus pitää kaikkea koulutusta tärkeänä ja katsoo, ettei mikään oppi ole hukkaan heitettyä. Koulutusjärjestelmään tehtyjä uudistuksia pitää kyetä arvioimaan kriittisestikin.


Viime hallituskaudella toteutettiin opiskelijavalinnan uudistus, jossa korkeakoulut saivat mahdollisuuden varata paikkoja ensikertalaisille. Tämän jälkeen lainsäädäntöä muutettiin vielä siten, että osa paikoista on varattava ensikertalaisille. Tarkoituksena lakia säädettäessä oli, että kerran opiskelupaikan saaneet voisivat vaihtaa ns. siirto-opiskelijoina opiskelupaikkaansa lähialoille erillisvalintana osallistumatta yhteishaun pääsykokeisiin. Korkeakoulut ovat olleet kohtalaisen maltillisia opiskelupaikkojen varaamisessa ensikertalaisille. Hakijoita tulee kohdella yhdenvertaisesti jokaisen ryhmän sisällä ja mahdollistaa tosiasiallisesti kaikille opiskelupaikan saaminen. Kuten aloitteen tekijät huomioivat, uudistuksella on ollut hyvä tarkoitus nopeuttaa ilman opiskelupaikkaa olevien pääsyä korkeakoulutukseen ja ohjata alanvaihtajia pois kevään opiskelijavalinnoista. Pääaineen vaihtajat ovat kuormittaneet  opiskelijavalintaa, vaikka ideaalitilanteessa he voisivat vaihtaa yliopiston sisällä alaa tai hakea korkeakouluun erillisvalinnan kautta. Juuri tätä alanvaihtoa on pyritty ohjaamaan siirto-opiskelun kautta alan vaihtamiseen.

Puoluehallitus pitää tärkeänä tällä vaalikaudella tavoiteltavaa opiskelijavalinnan kehittämistä siten, että ulkoa opiskelun sijaan hyödynnettäisiin mahdollisimman hyvin aikaisempaa taustaa, kuten ylioppilastutkinnon arvosanoja. Pääsykokeiden tulisi mitata mahdollisimman hyvin soveltuvuutta alalle. Yhtä yhtenäistä mallia kaikille aloille ei voi luoda, mutta kaikkia pääsykokeita tulee kehittää siihen suuntaan, että niissä pyritään mittaamaan alalla tarvittavia tietoja kirjojen ulkoa opettelun sijaan. Kokoomus näkee joustavat ja yksilölliset opinpolut tärkeinä tulevaisuuden osaamisen vahvistamisen tekijöinä. Puoluehallitus pitää tärkeänä, että pääsykoejärjestelmän toimivuutta arvioidaan jatkuvasti ja tarvittaessa tehdään säädösmuutoksia.


Opinto-ohjauksella on toisella asteella erittäin tärkeä tehtävä jatko-opiskelupaikkamahdollisuuksien löytämisessä. Opinto-ohjauksen tulee olla riittävässä määrin resursoitua, jotta jokainen voisi löytää itselleen soveltuvan opiskelupaikan heti lukion jälkeen. Jatko-opintoihin hakeutumista myös tuetaan monin eri tavoin, kuten esimerkiksi nykyisen hallituksen kärkihankkeella, joka pyrkii vähentämään välivuosia toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä lisäämällä. Puoluehallitus on samaa mieltä, että nuoria pitää tiedottaa heidän  erilaisista mahdollisuuksista jatko-opintojen suhteen ja erilaisista väylistä korkeakouluihin.


Puoluehallitus esittää, että puoluekokous toteaisi vastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta.