Irtisanottujen oikeutta työttömyysetuudella opiskeluun parannettava

Aloite 21
Oulun Kokoomusnaiset ry


​​​​​​​Irtisanottujen oikeutta opiskella työttömyysetuudella on parannettava. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Suomessa irtisanottiin 5 400 työntekijää. Vaikka irtisanottujen kokonaismäärä on hieman laskenut edeltävien parin vuoden aikana samalla ajanjaksolla irtisanottujen määrästä, erityisesti 45–64-vuotiaiden naisten työllisyystilanne on heikentynyt. Tilastokeskuksen mukaan työttömänä oli huhtikuussa 2015 43 000 45–64-vuotiasta naista, mikä on 10 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.


Koulutus on yksi keino työttömien työmarkkina-aseman parantamiseen. Työttömillä on tietyin edellytyksin mahdollisuus työttömyystuella tuettuun opiskeluun. Voidakseen opiskella työttömyysetuudella työttömän täytyy olla vähintään 25-vuotias ja hänen täytyy olla ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi. Työttömyysetuudella tuettujen opintojen tulee olla päätoimisia ja niiden pitää johtaa ammatillisen toisen asteen tutkintoon tai korkeakoulututkintoon. Näiden kriteerien täyttyminen ei kuitenkaan vielä takaa, että työtön työnhakija saisi parantaa työmarkkina-asemaansa opiskelemalla. Viime kädessä päätöksen työttömän oikeudesta opiskella työttömyysetuudella tekee TE-toimiston virkailija. Päätöksen perusteena on arvio työttömän koulutuksen tarpeesta ja siitä, miten ja missä määrin opiskelu parantaa työttömän ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Käytännössä TEtoimiston virkailijat voivat päätyä samankaltaisissa tilanteissa erilaisiin arvioihin niin, että toinen työtön saa opiskella työttömyysetuudella ja toinen ei. Opiskeluoikeuden harkinnanvaraisuus ei kohtelekaan työttömiä tasapuolisesti. Erityisesti irtisanottujen oikeutta työttömyysetuudella opiskeluun on parannettava. Kun yhä useammat irtisanotuista ovat 45-64-vuotiaita naisia, on työttömyysetuudella opiskelun oikeuden parantamisessa samalla kyse tähän ikäryhmään kuuluvien naisten työmarkkina-aseman parantamisesta.


Edellä todetun perusteella Oulun Kokoomusnaiset ry. esittää, että hyväksyessään aloitteen edustajakokous


velvoittaa Kokoomuksen Naisten Liittoa irtisanottujen työttömyysetuudella opiskelun oikeuden parantamiseksi

 

  • selkiyttämällä työttömyysetuudella opiskelun kriteereitä ja vähentämällä opiskeluoikeuden myöntämiseen liittyvää harkinnanvaraisuutta
  • kiinnittämällä kriteereitä määritettäessä huomiota erityisesti irtisanottujen asemaan ja oikeuteen opiskella työttömyysetuudella

Liittohallitus:

Työttömyystuella opiskelu on hyvä keino parantaa omia työllistysmahdollisuuksiaan, saattaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia kokonaan uusi ammatti. Mahdollisuus kannustaa ylläpitämään ja kehittämään omaa osaamistaan ja työkykyä. Mahdollisuus työttömyysturvalla opiskeluun on oltava yhdenmukainen kaikille työttömille työnhakijoille. Työttömyysajan käyttäminen toimintakykyä ja aktiivisuutta ylläpitävällä tavalla on aina joutenoloa hyödyllisempää. Liittohallitus pitää tärkeänä, että työttömyystuella opiskeluun luodaan selkeät ja läpinäkyvät kriteerit, jotta oikeus opiskeluun toteutuu oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti.


Samalla on kuitenkin huolehdittava, ettei työttömyystuella opiskelusta muodostu liian houkuttelevaa vaihtoehtoa opintojen suorittamiseen esimerkiksi verrattuna opintotuella opiskeluun. Työttömän peruspäiväraha ilman korotuksia on noin 705 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi työtön voi saada yleistä asumistukea 80 % enimmäisasumismenoista, johon vaikuttaa taloudessa asuvien henkilöiden määrä sekä asuinkaupunki. Esimerkiksi Helsingissä yhden hengen taloudessa asumistukea voi saada 80 % enintään 508 euron asumiskuluihin eli 406,40 euroa kuukaudessa.


Opintotuki puolestaan on 1.8.2014 jälkeen aloittaneilla korkeakouluopiskelijoilla 336,76 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi opiskelija voi saada asumislisää enintään 80 % 252 euron asumismenoihin asti eli enintään 201,60 euroa kuukaudessa. Toisella asteella opiskelevilla tuki on pienempi. Opintotuki on ja tulee jatkossakin olla ensisijainen päätoimisten opintojen aikainen tuki.


Liittohallitus esittää, että edustajakokous
hyväksyisi aloitteen.