Kokonaisvaltaisuutta palveluihin

 

 

Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokous marraskuu 2013

Aloite 21

Oulun Kokoomusnaiset ry

 Sosiaali-ja terveyspalveluiden menot kasvavat monissa kunnissa. Osasyynä menojen kasvuun on väestön ikääntyminen, mutta omalta osaltaan siihen vaikuttaa myös palveluiden sirpaleisuus. Monet sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakkaista joutuvat hakemaan eri palveluita eri luukuilta. Kokonaisuuden hallinta jää usein asiakkaan itsensä vastuulle. Asiakas voi pelätä muiden asiakkuuksien esille tuomista tai kokea, ettei ole asiaankuuluvaa kertoa niistä eri paikoissa asioidessaan. Jos hän ei jaksa katsoa palvelutarpeita kokonaisuudessaan tai pysty siihen, kukaan ei hallitse kokonaisuutta.

Kokonaisvastuun sosiaali-ja terveyspalveluiden järjestämisestä täytyy olla yhdellä taholla, vaikka palveluntuottajia olisikin useita. Kokonaisnäkemyksen puuttuessa eri palveluiden tavoitteet voivat olla keskenään ristiriitaisia ja estää niin omien kuin muidenkin palveluntarjoajien tavoitteiden saavuttamisen. Eri palveluntarjoajat voivat tehdä päällekkäistä työtä niin, että samat tutkimukset tehdään eri paikoissa uudestaan.Kokonaisnäkemyksen puute vaikeuttaa myös ongelmien syiden tunnistamista ja oikeiden tukitoimenpiteiden kohdentamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Pahimmillaan ongelmien syiden etsimiseen ja oikeiden tukitoimien määrittämiseen voi mennä vuosia. Kokonaisnäkemyksen puuttuessa asiakasta ei välttämättä auta, vaikka häntä autettaisiin kaksin käsin, pikemminkin päinvastoin.

Palveluiden kokonaisvaltaisuutta lisäämällä saadaan lisättyä niiden oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta. Samalla saadaan karsittua myös turhaa päällekkäisyyttä ja saadaan myös sitä kautta aikaan kustannussäästöjä.

 

Edellä todetun perusteella Oulun Kokoomusnaiset ry esittää, että hyväksyessään aloitteen edustajakokousvelvoittaa Kokoomuksen Naisten Liittoa ryhtymään toimenpiteisiin sosiaali-ja terveyspalveluiden kehittämiseksi aiempaa kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Keinona tässä voidaan käyttää palveluohjausta ja moniammatillista yhteistyötä.

 

Liittohallitus:

 

Oulun Kokoomusnaiset kiinnittää huomiota äärettömän ajankohtaiseen asiaan, sillä valmisteilla olevalla sosiaali-ja terveyspalvelu -uudistuksella tavoitellaan juuri tätä. Sote-uudistuksessa on tärkeää muista asiakaslähtöisyys ja palveluiden saatavuuden helppous. Viranomaisten välisen yhteistyön parantaminen ja yhteistyön esteiden poistaminen on avainasemassa siinä, että jatkossa asiakasta ei pompotella luukulta toiselle vaan tarvitsemansa palveluiden kokonaisuuden voi saada kutakuinkin yhdenluukun -periaatteella. Liittohallitus pitää tärkeänä, että Suomessa päästään pois turhasta lääkärikeskeisyydestä palveluiden järjestämisessä. Ensivaiheessa muut terveydenhuollon ammattilaiset ovat kykeneviä tekemään arviota hoidon tarpeesta ja tarvittavista palveluista.

 

Liittohallitus esittää, että edustajakokous hyväksyisi aloitteen.

 

Aloite hyväksyttiin Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokouksessa Kouvolassa 17.11.2013