Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen

 

 

Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokous marraskuu 2013

ALOITE 20

Oulun Kokoomusnaiset ry

Työurien pidentäminen onyksi Kataisen hallituksen hallitusohjelman keskeisistä tavoitteista. Jotta työuria saadaan pidennettyä, täytyy myös osatyökykyisten osaaminen saada käyttöön sen sijaan, että monet heistä jäävät eläkkeelle hyvinkin nuorina. Kelan selvityksen mukaan vuonna 2009 joka päivä viisi alle 29-vuotiasta jäi eläkkeelle. Alle 30-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten kokonaismäärä kasvoi vuosina 2002–2011kaiken kaikkiaan noin neljänneksellä. Nuorten eläkkeelle jäämisen perusteena olivat usein mielialahäiriöt.Yhdestä nuoruusiässä pysyvästi eläkkeelle siirtyvästä yhteiskunnalle aiheutuvat kulut ovat noin 1-1,2 miljoonaa, kun laskelmassa huomioidaan saamatta jäävät verotulot sekä nuoren vuosien mittaan tarvitsemat erilaiset tuet ja palvelut. Pellervon taloustutkimuksen laskelmien mukaan jo työllistymistodennäköisyyden paraneminen 22 prosenttiyksiköllä tekee työllistymistä tukevista toimenpiteistä kannattavia. Etenkin nuorten kohdalla kuntoutuksen tulokset ovat hyviä ja työllä itsessään on ihmisten hyvinvoinnin kannaltasuurimerkitys, mutta osatyökykyisten työllistymisen edistämisessä on vielä tehtävää.Osatyökykyisyys ei tarkoita, että henkilö olisi täysin kykenemätön tekemään työtä. 35 prosentilla työttöminä tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevista osatyökykyisistä työkyky on hyvä tai jopa erinomainen. Osatyökykyisten työllistymistä kuitenkin jarruttavat ennakkoluulot ja pelko siitä, ettei henkilö kykenekään jatkamaan työssä pidemmällä aikavälillä. Osatyökykyisten työllistymistä on pystytty edistämään muun muassa Sosiaali-ja terveysministeriön Työpankkikokeilun avulla. Osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi tarvitaan tämän kaltaista toimintaa muuallakin maassa kuin nyt kokeilussa mukana olleilla alueilla.

 

Edellä todetun perusteella Oulun Kokoomusnaiset ry esittää, että hyväksyessään aloitteen edustajakokous velvoittaa Kokoomuksen Naisten Liittoa ryhtymään toimenpiteisiin osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi ja työllistymisen esteiden poistamiseksi esimerkiksi työpankkitoimintaakehittämällä. Suomi tarvitsee kaikkien kansalaistensa työtä osatyökykyiset mukaan lukien.

 

Liittohallitus:

Työllä on merkittävä toimintakykyä ylläpitävä ja lisäävä rooli. Sosiaali-ja terveysministeriössä on valmisteilla Osatyökykyiset työssä –ohjelma, mikä tarjoaa tukea ja välineitä osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja työllistymiseen. Toimintakonseptin tarkoituksena on varmistaa, että osatyökykyisiä varten on saumaton palvelujen ketju, joka auttaa heitä jatkamaan työssä tai työllistymään. Väline valikoimassa osatyökykyisten työllistämiseksi ovat työpaikan keinot, terveydenhuolto, kuntoutus, koulutus, työvoimapalvelut ja sosiaaliturva. Osatyökykyisten työllistämiseksi kaivataan myös muuta järjestelmän muutosta sekä työelämän asenteiden muuttumista. Osatyökykyisten työllistämisen esteenä ovat  kannustinloukut, jotka eivät tällä hetkellä kannusta ottamaan työtä vastaan niin paljon kuin työkyvyllä pystyisi. Järjestelmää pitää muuttaa niin, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa.

 

Liittohallitus esittää, että edustajakokous hyväksyisi aloitteen

 

Aloite hyväksyttiin Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokouksessa Kouvolassa 17.11.2013