​​​​​​​Kulttuuri- ja luovien alojen merkitys näkyväksi suomalaista yhteiskuntaa, yritystoimintaa ja elinkeinoelämää uudistettaessa

Aloite nro 78
Oulun Kokoomusnaiset ry:

​​​​​​​
“Then what are we  ghting for?” Winston Churchillin kuuluisa lause liittyen taiteeseen ja sen rahoitukseen lausuttiin tilanteessa, missä taiteen rahoitusta oltiin leikkaamassa Iso-Britannian sotaponnisteluista johtuen. Suurmiehen lausuma tavoittaa arvomaailman, missä taide- ja kulttuuri käsitetään tärkeäksi yhteiskuntaa
ylläpitäväksi ja rakentavaksi voimavaraksi.


Luovat alat työllistävät sekä tuovat elinkeinoelämään ja yritystoimintaan virtaa. Tästä on esimerkkinä Skotlannissa Glasgow, joka oli Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 1990. Tänä päivänä Glasgow’ssa on runsaasti merkittäviä skotlantilaisia yrityksiä ja se on yksi Britannian tärkeistä taloudellisista keskuksista. Suomessa pelkästään musiikkialan taloudellinen kokonaisarvo oli vuonna 2014 856,2 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja luovat alat työllistävät ja lisäävät yritystoimintaa sekä kulttuuriin ja taiteeseen sijoittaminen parantaa kaupunkien ja alueiden houkuttelevuutta muulle yritystoiminnalle ja taloudelliselle toimeliaisuudelle.


Taloudellisesti haasteellisina aikoina taide- ja kulttuurivastaisuus nostaa helposti päätään. Muihin elämänaloihin verrattuna jo valmiiksi varsin pieniä resursseja on helppo karsia ja organisaatioita lopettaa. Tämä saattaa usein johtua siitä, että ei ole riittävästi ymmärretty taide- ja kulttuurialan sekä talouden ja elinkeinoelämän välistä yhteyttä. Esimerkiksi peliteollisuus ei menesty ja kehity ilman luovien alojen osaajia ja koulutusta. Taiteet lisäävät hyvinvointia ja esimerkiksi musiikin positiivisesta  vaikutuksesta oppimiseen on löydetty viimeaikaisissa  aivotutkimuksissa merkittäviä viitteitä.


Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan Taide- ja kulttuurihallinnon valtionavustuspolitiikan uudistusta. Työ- ja elinkeinoministeriössä puolestaan tehdään uudistustyötä kärkihankkeisiin, kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseen liittyen.


Edellä todetun perusteella Oulun Kokoomusnaiset ry. esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa kokoomuksen puoluehallituksen ja kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että kulttuuri- ja luovien alojen merkitys huomioidaan yhteiskunnallisessa, elinkeinoelämää ja yritystoimintaa tukevassa uudistustyössä opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja  elinkeinoministeriö perustavat yhteistyössä erillisen toimikunnan vahvistamaan ja uudistamaan kulttuuri- ja luovienalojen toimintaedellytyksiä elinkeinoelämää, yritystoimintaa, taloutta ja hyvinvointia vahvistavana yhteiskunnan alueena.


Puoluehallitus:
Aloitteessaan Oulun Kokoomusnaiset esittää, että kulttuuri- ja luovien alojen merkitys huomioidaan yhteiskunnallisessa, elinkeinoelämää ja yritystoimintaa tukevassa uudistustyössä ja että opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö perustavat yhteistyössä erillisen toimikunnan vahvistamaan ja uudistamaan kulttuuri- ja luovienalojen toimintaedellytyksiä elinkeinoelämää, yritystoimintaa, taloutta ja hyvinvointia vahvistavana yhteiskunnan alueena.


Luovalla taloudella tarkoitetaan luovan osaamisen ja luovien alojen koko kansantalouteen synnyttämää taloudellista lisäarvoa. Luovuudesta ja kyvystä houkutella luovia ihmisiä on muodostunut yhteis kuntakehityksen, innovaatiotoiminnan ja alueiden välisen kilpailun tärkeä tekijä.


Luovuutta on kyky yhdistää mielikuvitusta olemassa olevaan tietoon ja osaamiseen, joilla kehitetään tuotteita ja palveluja. Kysyntälähtöisten tuotteiden ja palveluiden suunnittelu, digitalisoitumisen yleistyminen liiketoiminnassa sekä muotoilun ja konseptoinnin roolin kasvu liiketoiminnassa synnyttävät kasvavaa tarvetta luovalle osaamiselle kaikilla toimialoilla. Luovan talouden moottorina toimivat luova osaaminen ja tekijänoikeuksien kauppaan perustuva liiketoiminta.


Jo 2013 luovilla aloilla toimii yhteensä 37 789 henkilöä. He toimivat yhteensä 11 661 toimipaikassa ja näiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 5,4 miljardia euroa. Toimiala on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja se työllistää huomattavan joukon eri alojen ammattilaisia. Silmiin pistävää on myös, että ohjelmistoalan merkitys tässä kokonaisuudessa on erittäin suuri. Luovien alojen liikevaihto on kasvanut koko 2000-luvun.


Luovan talouden haasteita on yritysten toimintaympäristössä, yksilöiden osaamisessa ja työllistymisessä. Toimijakentän hajanaisuus on lisähaaste. Jotta haasteisiin voidaan vastata, on kehitettävä julkista yrityspalvelujärjestelmää sekä yritysten ja yksilöiden toimintaan kohdistuvaa lainsäädäntöä.


Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilla on taipumusta suhtautua luoviin aloihin hieman eri näkökulmasta. OKM painottaa perinteisten luovien ammattien kuten esimerkiksi taiteilijoiden ja kirjailijoiden näkökulmaa kun taas TEM painottaa uuden luovan teollisuuden kuten esimerkiksi peli- ja musiikkialojen näkökulmia. Tämä vastakkainasettelu on ymmärrettävää mutta tarpeetonta ja joskus haitallistakin. Luovien alojen kasvun tukemiseksi on aiheellista pyrkiä vähentämään myös hallinnollisia raja-aitoja.


Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteen.